פנסיית חובה

פנסיית חובה

חובת הפקדה לביטוח פנסיוני במשק בענפי יבוא, יצוא מסחר ושירותים, זכויות וחובות הנובעות מהחוק ועוד.

להזמנת השירות
מידע על פנסיה חובה למעסיק ולעובד

מידע על פנסיה חובה למעסיק ולעובד

 

מזה כעשור מאז פרסום צו הרחבה לפנסיה חובה בשנת 2008 ועדכונו בשנת 2011 ופרסום צו הרחבה בדבר הגדלת שיעורי הפקדה לחוק פנסיה חובה משנת 2016, ובפרט בשנים האחרונות התחום הפנסיוני על כל היבטיו, עובר שינויים ועדכונים תכופים.

נוכח חשיבותו והשאלות הרבות שהוא מעורר בקרב ציבור מעסיקים ועובדים כאחד, ריכזנו עבורכם את כלל המידע הנוגע לפנסיית חובה. 

למענה על שאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת האגף ליחסי עבודה, עו"ד סיגל סודאי בטלפון: 03-5631007 או במייל: Sigals@chamber.org.il

(לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד)

 חובת הפקדה לפנסיה חובה במשק:

 כלל המעסיקים במשק חייבים בהפקדה לביטוח פנסיוני עבור עובדיהם. 

 

ביום 08.11.17 פורסם חוק הפיקוח על קופות הגמל העוסק באופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. לעיון בחוק לחצו כאן

ביום 01.03.17 פורסם תיקון לנספח ה' בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-4 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.  לעיון בתיקון לחצו כאן

 עד לשנת 2008, חובת ההפקדה לביטוח פנסיוני היתה חלקית והיא חלה רק על עובדים ומעסיקים שחלו עליהם הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה ענפיים או חוזים אישיים במקום העבודה.

 החל משנת 2008, בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק (להלן: צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה) חובת הביטוח הפנסיוני חלה על כל המעסיקים במשק שלא הייתה להם חובה לביטוח פנסיוני ועל כל העובדים שלא היה להם הסדר פנסיה מיטיב, מכוח צו הרחבה אחר, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי.

ההסדר הפנסיוני שהוחל בשנת 2008 ועודכן בשנת 2011 הוחל באופן הדרגתי והתפרס על פני 5 שנים.  

הערה: חובת ההפקדה לפנסיה בענפי יבוא, יצוא, מסחר ושירותים הנה מכוח ההסכם הקיבוצי משנת 1978, כפי שיפורט בהמשך. 

שיעור הפרשות לפנסיה חובה במשק:

בהתאם לצו ההרחבה מיום 20.6.16 בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, (להלן: צו הרחבה להגדלת שיעורי ההפקדה) שיעורי ההפקדה לפנסיה הוגדלו ב- 2 פעימות ביולי 2016 ובינואר 2017.

נכון להיום שיעור הפרשות לפנסיה לפי צו ההרחבה להגדלת שיעורי ההפקדה יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק ובכל מקרה לא יפחת מהשיעורים הבאים:

תגמולים חלק העובד:
6% בכל הסדר פנסיוני בו מבוטח העובד (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל). (ביולי 2016 עמד שיעור ההפקדה על 5.75%)

תגמולים חלק מעסיק:
6.5%  לכל הפחות, בכל הסדר פנסיוני בו יבחר להיות מבוטח העובד (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל. (ביולי 2016 עמד שיעור ההפקדה על 6.25%)

אובדן כושר עבודה - אם הפקדות הן לביטוח מנהלים/קופת גמל ולא לקרן פנסיה:
חלק המעסיק יכלול גם תשלום עבור אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד עד לשיעור של 7.5%. כאשר שיעור הפקדות לחלק התגמולים בכל מקרה, לא יפחת מ-5%.

פיצויי פיטורים:
 שיעור הפרשות לפנסיה מטעם המעסיק לפיצויי פיטורים יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר.

 לגבי עובד חדש שניקלט החל מיולי 2016, המעסיק רשאי להפקיד עבורו  6% מהשכר לפיצויי פיטורים, אלא אם כן, מדובר בעובד חדש הבא עם פוליסה קיימת הכוללת שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר.

 כך, גם יהיה לגבי עובד קיים, שעובר מקופה מסוג אחד לקופה מסוג אחר, המעסיק ימשיך להפקיד עבורו את שיעור ההפקדה לרכיב פיצויי פיטורים כפי שהיה לפני המעבר, ולא פחות מ- 6%.

 השכר הקובע - על פי צו ההרחבה בדבר הגדלת שיעורי ההפרשות לפנסיה, השכר הקובע להפקדות הוא כהגדרתו בהסכם החל על העובד ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב בהסכם פנסיית חובה.

חובת ההפקדה לפנסיה הינה מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי הענפי ו/או מכוח ההסכם שנחתם בשנת 1978, כפי שיפורט בהמשך.

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפני חוק ההסכמים הקיבוציים

הפקדה לפנסיה חובה בענפי יבוא, יצוא, מסחר ושירותים:

 מובהר בזאת, כי על המעסיקים בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או החברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ שחל עליהם ההסכם הקיבוצי הכללי שלשכת המסחר היא צד לו ו/או צו הרחבה הענפי, חייבים אף הם לפעול בהתאם  לצו ההרחבה להגדלת שיעורי ההפקדה לעניין שיעורי ההפקדה, כמפורט לעיל.

השכר בגינו מופקדים הכספים לחלק התגמולים בפנסיה

לעניין חלק התגמולים בהפקדות, על המעסיקים כאמור לפעול בהתאם להסדר שבהסכם הקיבוצי/צו ההרחבה הענפי (המהווים הסדר מיטיב) ולא לפי  צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. כלומר,  השכר הקובע להפקדה לתגמולים הוא השכר החודשי של העובד ולא השכר הממוצע במשק כאמור בצו ההרחבה לפנסיה חובה. כך שאם שכר העובד עולה על השכר הממוצע במשק יש להפקיד עבור מלוא השכר ולא עד השכר הממוצע במשק.

הפקדות לפיצויי פיטורים:

 מאחר שההסכם הקיבוצי הענפי אינו כולל הסדר להפקדות לפיצויי פיטורים, ההסדר שיחול, כברירת המחדל בענף, יהיה ההסדר הקבוע בצו הרחבה לפנסיה חובה במשק. כלומר, מעסיק בענף המסחר והשירותים חייב לכל הפחות להפקיד פיצויי פיטורים בהתאם להסדר בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק. כמובן, שהמעסיק רשאי לבחור הסדר מיטיב על האמור בצו ההרחבה לפנסיה חובה להפקדה זו.

מעסיק שיבחר להפקיד את פיצויי פיטורים בהתאם להסדר שבצו ההרחבה לפנסיה חובה, עליו לציין זאת במפורש בהסכם העבודה עם העובד. בהתאם לכך החובה להעביר את רכיב "פיצויי הפיטורים", תהיה בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בצו ההרחבה. כלומר, המעסיק יהיה רשאי להפקיד את פיצויי הפיטורים (ולא את התגמולים!) ואותם בלבד עד השכר הממוצע במשק. בנוסף, אם מדובר בהפקדה לעובד חדש שאין לו הסדר פנסיוני קודם, מועד ההפקדה לפיצויים יהיה לאחר שישה חודשי עבודה. אם מדובר בעובד שבא עם הסדר קודם, אזי ההפקדה לפיצויי פיטורים תתבצע לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

סעיף 14:

 חשוב להבהיר כי הפקדה לפיצויים שמתבצעת לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה מחילה באופן אוטומטי את סעיף 14. כלומר, תשלומי המעסיק לפיצויי פיטורים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

מעסיק שיבחר להפקיד לפיצויי פיטורים לפי הסדר אחר, שהוא מיטיב על ההסדר שבצו ההרחבה לפנסיה חובה, סעיף 14 לא יחול במקרה זה באופן אוטומטי. אם המעסיק יהיה מעוניין להחיל על הכספים את סעיף 14, לשם כך עליו יהיה לפעול בהתאם לתנאי האישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים. יוער כי מאחר שהאישור הכללי טרם עודכן בעקבות צו ההרחבה להגדלת שיעורי ההפקדה, יש לוודא כי ההפקדה  תהיה בהתאם לשיעורים בצו זה.

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 

להלן כלל המסמכים הרלוונטיים לנושא:

צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה משנת 2011

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפני חוק ההסכמים הקיבוציים משנת 2016

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

הסכם עבודה קיבוצי כללי  לחברי לשכת המסחר ועובדיהם בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או חברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ

קביעת קרנות ברירת מחדל

לחצו כאן לעדכון בנושא קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות החל מ-1 נובמבר 2018.

לקריאת מדריך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל. לחצו כאן

 

 

פנייה לקבלת שירות

עכשיו יותר מתמיד משתלם להיות חבר בלשכת המסחר תל אביב והמרכז וליהנות מעשרות שירותים בתחומים שונים ומגוונים, שיאפשרו לך לפרוץ קדימה, לצמצם עלויות ולהיחשף להזדמנויות עסקיות, מכרזים, מידע עסקי, קשרים עסקיים ושירותים נוספים.
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות