קוד אתי

לשכת המסחר תל-אביב והמרכז חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, היושרה, קידום ועידוד התחרות במשק ופיתוח המגזר העסקי בדגש על מגזר המסחר והשירותים.

התנהגות ערכית, הוגנת ועניינית של חברי הלשכה מהווה תנאי לתפקוד תקין וראוי של הלשכה, עבודתה ופועלה עבור החברים ולמען החברים.

שמה הטוב של לשכת המסחר הוא אחד מנכסיה החשובים, שנבנה בשקידה מאז הוקמה בשנת 1919. על כל חבר לשכה לשים לנגד עיניו את טובת הלשכה ושמה הטוב והמוניטין שלה בציבור ובכלל.

אשר על כן, ינהגו חברי הלשכה ונושאי המשרה הנבחרים על פי הכללים שבקוד האתי:

 • חבר הלשכה יפעל לקיום הוראות תקנון הלשכה ובהתאם להחלטות ההנהלה, הנשיאות ומוסדות החטיבות הענפיות.
 • חבר הלשכה לא ינצל את מעמדו לרעה.
 • חבר לשכה לא יפגע בשמה הטוב של הלשכה ולא יעביר ביקורת פומבית על פעולותיה.
 • חבר הלשכה לא יפעל בניגוד עניינים עם מטרות הלשכה, פעולותיה ומעמדה.
 • חבר לשכה לא יתחרה בה, או במוסדותיה במישור הארגוני ולא יביע עמדות פומביות, הנוגדות את עקרונות היסוד של תקנון הלשכה, או את החלטות מוסדות הלשכה. מחלוקות על עמדות מוסדות הלשכה תתבררנה אך ורק במסגרת של דיונים פנימיים במוסדות הלשכה עצמם.
 • יו"ר של חטיבה ענפית יפעל לייצוג עמדות החטיבה הענפית באופן מיטבי.
 • חבר נשיאות הלשכה יפעל לקידום מטרות הלשכה על פי החלטות נשיאות הלשכה.
 • חבר נשיאות הלשכה, או יו"ר חטיבה ענפית יציגו את עמדות הלשכה, לרבות הוצאת ניירות עמדה, הודעות לעיתונות ו/או קשר אחר כלשהו עם אמצעי התקשורת במסגרת תפקידם בלבד, או על פי הרשאה מאת גורם מוסמך בלשכה.
 • לא ייעשה שימוש בלוגו או שם הלשכה שלא במסגרת תפקודה המקובל. האמור לעיל לא חל על שימוש בלוגו: "חבר בלשכת המסחר תל אביב והמרכז", או "יו"ר חטיבה ענפית", או "חבר נשיאות", המותר לשימוש ללא אישור מראש, כל עוד הוא משקף את המציאות נאמנה.
 • חבר נשיאות לא יספק שירותים בשכר ללשכה, אלא רק לאחר אישור של הנהלת הלשכה.
 • חבר הלשכה מנוע מלקבל התחייבויות כספיות בשם הלשכה ויימנע ממעשים העלולים לחשוף את הלשכה לנזק או לתביעה משפטית.
 • יו"ר של ארגון החבר בלשכה כארגון הוא במעמד של חבר לשכה והוראות קוד אתי זה יחולו עליו בשינויים המחויבים.
 • קוד אתי זה חל גם על עמית בלשכה בשינויים המחויבים.

הערה: האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.