אודות | 27/11/2023

מדיניות פרטיות

1. כללי


1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.chamber.org.il (להלן: "האתר") המופעל, מנוהל ונמצא בבעלותה הבלעדית של לשכת המסחר תל אביב והמרכז (להלן: "הלשכה").
1.2 מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות"), הינה לפרט, בין היתר, את האופן בו משתמשת הלשכה במידע שנמסר לה על ידי עסקים שהם חברי לשכת המסחר ו/או מי מטעמם, ע"י עסקים המצטרפים כחברים חדשים בלשכת המסחר ו/או מי מטעמם, ע"י עסקים הפונים ללשכת המסחר שלא הצטרפו כחברים ו/או מי מטעמם ו/או ע"י המשתמשים באתר הלשכה (להלן: "העוסק" או "המשתמש").
1.3 הלשכה רשאית לשנות מעת לעת הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה מוקדמת. במקרה כזה, השינוי יעודכן במסמך מדיניות זה ויפורסם באתר. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת בהתאם לצורך.
1.4 מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת וחלה באופן שווה ומכבד על כל המינים.

2. רישום ומסירת מידע


2.1 חברות בלשכה, כניסה לאתר הלשכה וכן רישום לאירועים שונים המתקיימים מטעם הלשכה, כגון מפגשי הדרכה מקצועיים, וובינרים מקצועיים, ישיבות מקצועיות, כנסים וכד' (להלן: "אירוע", "אירועים"), כרוכים במסירת מידע של עובדי העסק הרלוונטיים ומשתתפים מטעמו. במסגרת רישום לאירועים, יש צורך במסירת מידע אישי, כדוגמת שם, תפקיד, דרכי ההתקשרות (טלפון נייח ו/או נייד ו/או כתובת דוא"ל). ללא מסירת נתונים בסיסיים אלה, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום, שכן ללא מסירתם לא יוכל לקבל אישור רישום לאירוע, תזכורת בסמוך לאירוע וכד'.
2.2 הפרטים והמידע שיימסרו ו/או יאספו במסגרת הצטרפות כחבר לשכת המסחר, במהלך החברות בלשכה וכן במהלך שימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הלשכה (להלן: "המאגר") וישמשו אותה לצורך מטרותיה, ביניהן - קשר עם עסקים חברי לשכה ועובדיהם, מתן שירותים פרטניים לעסקים חברי לשכה, פעילות רגולטורית ומקצועית לטובת כלל העוסקים במשק, צירוף עוסקים כחברי לשכה, חידוש חברות שנתית, הזמנה לבחירות להנהלת הלשכה/הנהלת חטיבות ענפיות, טיוב נתונים וכיו"ב (להלן: "השירותים").
2.3 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכי מסירת המידע, תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית.
2.4 כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ועל ידי חברי הלשכה ומי מטעמם, ישמר במאגר מידע של הלשכה, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל, לסעיף 4 להלן ובהתאם למדיניות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

3. איסוף ושימוש במידע


3.1 הלשכה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או חבר הלשכה במועד ההרשמה לאירוע ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים הניתנים ו/או את תכני האתר. בנוסף, רשאית הלשכה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. העברת מידע כלשהו לצדדים שלישיים, תתאפשר בהתאם למפורט בהמשך מסמך זה.
3.2 הלשכה רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל מטעם המשתמש ו/או חבר הלשכה ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עפ"י הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או מערכת ה- CRM; לצורך שיפור המידע והתכנים באתר ולכל צורך אחר במסגרת הענקת שירותי הלשכה.
3.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי התקשרות ללשכת המסחר בכל דרך שהיא, תהיה הלשכה רשאית לשלוח אל המשתמש ו/או חבר הלשכה מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שנמסרו על ידו, מידע בדבר שירותי הלשכה, מידע שיווקי ופרסומי של הלשכה ועדכונים מקצועיים שונים. בכל עת רשאי המשתמש לבטל את הסכמתו לקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה, או באמצעות פניה עפ"י הפרטים המופיעים במסמך זה.
3.4 הלשכה משתמשת בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לעדכן ידיעות מקצועיות ואקטואליות באתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.
עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה מהאתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והלשכה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה, יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.5 אם המשתמש אינו רוצה לקבל עוגיות, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך ניתן להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שנטרול העוגיות, עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

4. מסירת מידע לצד שלישי


4.1 הלשכה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לצמצם או למנוע העברה לצדדים שלישיים של פרטים אישיים, המזהים את מנהלי ו/או עובדי העוסק בשמם ו/או בפרטי זהותם, כגון שם, טלפון וכתובת מייל, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
4.1.1 על פי דרישת מנכ"ל או בעל העסק או מי מטעמו ו/או בהסכמתו המפורשת של העובד.
4.1.2 לצורך העברתם לספקים ונותני שירותים בהתאם לדרישת ו/או הזמנת העסק, לדוגמה: מרצים מקצועיים, ספקי תווי שי, משרדי עורכי דין, יועצים מקצועיים וכד'.
4.1.3 לצורך העברתם לגורמי תקשורת, לאחר קבלת הסכמת העוסק.
4.1.4 העברת פרטי קשר למועמדים בבחירות להנהלה ענפית או לנשיאות הלשכה, לצורך יצירת קשר בין מועמדים לבוחרים פוטנציאליים.
4.1.5 בשל צו שיפוטי המורה ללשכה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
4.1.6 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין העוסק ו/או מטעמו לבין הלשכה ו/או מי מטעמה.
4.1.7 בכל מקרה בו תסבור הלשכה כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק לרכושם ו/או לגופם של הלשכה ו/או עובדיה ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.1.8 במקרה בו העבירה ו/או המחתה הלשכה לצדים שלישיים את פעילויותיה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי העוסק, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור, יקבלו על עצמם התחייבות לעמוד בהוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.2 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הלשכה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את העוסק ו/או עובדיו בשמם ו/או בפרטי זהותם באופן ישיר.

5. אבטחת מידע


הלשכה נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום ולפי כל דין. הלשכה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים, בין היתר על מנת למנוע ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גישה בלתי מורשית או חדירה לאתרה ולמאגרי המידע שברשותה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
עם זאת, יובהר כי הלשכה אינה יכולה להתחייב שהאתר ו/או מאגרי המידע הכוללים נתונים שנאספו ו/או נמסרו על-ידי העוסק ו/או מי מטעמו, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני כל האמור לעיל, וידוע לעוסק שהלשכה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6. יצירת קשר בנושא פרטיות


6.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר הלשכה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק.
כדי לממש זכות זו, ניתן לשלוח בקשה בכתב אל הלשכה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר. לחילופין ניתן לפנות לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 6.2 להלן.
6.2 בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון המשתמש לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח פניה לעו"ד מירב ולדמן לכתובת דוא"ל: meravw@chamber.org.il.
לחלופין, ניתן לשלוח מכתב לכתובת הלשכה: רחוב החשמונאים 84 תל אביב, מיקוד: 6713203.
בכל פניה ללשכה, יש לכלול את פרטים מלאים לרבות שם החברה, שם ותפקיד הפונה, כתובת ודוא"ל ליצירת קשר.
הלשכה תעשה כל מאמץ להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

תאריך העדכון – 29.11.23

למידע נוסף בתחום זה